← Tilbake til About us

Investeringsfilosofi

Vi har en enkel og godt innarbeidet investeringsfilosofi for alle våre fond. Vi er verdibaserte, aktive investorer som er på jakt etter undervurderte verdipapirer.

Vårt mål er å generere en god risikojustert avkastning for våre kunder.

Samfunns- og selskapsvurderinger

I vår investeringsprosess benytter vi en kombinasjon av selskaps- og makroøkonomisk analyse. Vi er opptatt av de langsiktige trendene og utviklingen i samfunnet. Vår vurdering av det store bildet danner grunnlaget for hvilke sektorer vi prioriterer i våre porteføljer.

Vi foretar samtidig en grundig og fundamental analyse av selskapene vi investerer i. I analyseprosessen vurderer vi mange faktorer, herunder selskapenes konkurransefordeler, markedsmuligheter, lønnsomhet, soliditet, eierstyring og ledelse. Basert på denne analysen estimerer vi selskapenes fundamentale verdi.

Verdiorientering og langsiktighet

Kjernen ved verdiinvestering er å kjøpe et verdipapir til en lavere pris enn den fundamentale verdien. For at den fundamentale verdien skal bli forstått av markedet og således gi en verdioppgang, må noen faktorer kunne utløse verdioppgang i fremtiden. Siden vi ikke med sikkerhet vet når faktorene inntreffer og følgelig heller ikke når verdioppgangen kan skje, går langsiktighet sammen med det å være verdiinvestor.

I Fondsfinans har vi mange ganger vist at vi er tålmodige og har mot til å sitte gjennom perioder hvor kursutviklingen tidvis har gått mot investeringene. I slike perioder vurderer vi selvsagt om analysene fortsatt er robuste. Av erfaring vet vi at det noen ganger tar tid før markedet endrer prisingen av et selskap. I det langsiktige bildet blir daglige kursendringer ofte bare støy.

Bevisst holdning til risiko

En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Risiko tillegges betydelig vekt både ved investering i enkeltselskaper og ved porteføljesammensetningen. Ved positive utsikter vil porteføljens samlede risiko bli søkt lagt høyere enn ved negative utsikter.

Vi søker å unngå selskaper med binære utfallsrom. Typiske eksempler på dette kan være små selskaper som satser alt på utviklingen av ett produkt.

Foretrekker mellomstore selskaper

Sammenlignet med markedsindeksene er aksjefondene i Fondsfinans mer eksponert mot mellomstore selskaper. Disse selskapene er ofte ikke godt nok analysert, slik at det lettere kan oppstå feilvurderinger av selskapenes fremtidige inntjeningsmuligheter. Dagens mellomstore selskaper vil ofte bli fremtidens vinnere. Dermed oppstår det mulighetsrom for oss som er aktive verdiforvaltere til å finne attraktive kandidater.  

Vi er tro mot vår investeringsfilosofi

Vi har i mange år konsekvent fulgt samme investeringsfilosofi og -prosess. Dette har resultert i god avkastning for våre fond. Ved å være tro mot vår langsiktige verdiorienterte forvaltningsstrategi tror vi at Fondsfinans også i fremtiden vil kunne skape gode resultater for andelseierne.

 • Vi bruker en blanding av «top-down» og «bottom-up» tilnærming i vår investeringsprosess. Det vil si at makroøkonomi, trender i markedene og bransjevalg sees i sammenheng med pris, likviditet og en grundig selskapsanalyse.

  Dette gir grunnlag for den avkastnings- og risikovurdering som vi kommer frem til.

  Vi bruker egenutviklede modeller for å vurdere de utfallsrom et gitt verdipapir kan ha. Her legges det til grunn interne og eksterne verdivurderinger og forvalterenes vurdering av risiko. Vi har således en disiplinert oppfølging av alle posisjonene i respektive fond.

  Det er forvalters subjektive vurdering som er avgjørende for alle investeringsbeslutninger.

  Fondsfinansformelen – Hvordan vurderer vi selskaper?

  • Vi følger utviklingen i verdensøkonomien tett, og beskriver vårt syn månedlig i markedsrapporten
  • Vi er opptatt av langsiktige trender, for eksempel en aldrende befolkning i den vestlige verden
  • Vi liker bransjer med ekstraordinære muligheter til avkastning. Vi ekskluderer bransjer som ikke er samfunnstjenlige, slik som tobakk
  • Vi ønsker en fleksibel portefølje, og sikrer at investeringene gjøres i selskap med god likviditet
  • Vi unngår selskaper med høy risiko, særlig de som har binære utfall innen teknologi eller regulering
  • Vi vil kjenne selskapene vi investerer i. Det betyr å treffe ledelsen, kjenne eierstrukturen, forstå virksomheten, verdikjeden og verdidrivere.
  • Vi er verdiorientert, og vurderer alltid prisen nøye